استراتژی

Rigan motor startegy

همکاری با شرکتهای توانمند در این زمینه، بخشی از طرح استراتژیک شرکت ریگان خودرو می باشد که با شروع فعالیتها، بهره برداری و استفاده از فضا، امکانات و تجهیزات موجود، تاکتیک سرعت بخشیدن به اهداف را محقق می سازد. شرکت ریگان خودرو با تغییر ساختار مدیریتی بعنوان یک جزء از بنگاه اقتصادی صنایع خودروسازی کرمان و با شعار "به وسعت ایران" که آنرا هدف اصلی خود قرار داده است.

در راستای تحقق توسعه فن آورانه، فعالیت خود را شروع کرده و با دیدگاهی هم راستا با موضوع سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و منطبق با فعلیت فن آوری های صورت گرفته در حوزه خودرو، قصد آن دارد که سهمی از بروزآوری دانش موجود کشور را در برگرفته و نیز موجبات بهره مندی از این فن آوری را برای صنایع و در نهایت برای تمامی هم میهنان فراهم آورد.

Get In Touch

با ما در تماس باشید